3

ESP32 giao tiếp với PN532 sử dụng ESP-IDF

Giới thiệu về Module PN532 Module này được xây dựng từ IC NXP PN532, IC rất phổ biến trong các ứng dụng NFC. Lõi vi điều khiển 80C51 với ROM 40 Kbyte và RAM 1 Kbyte. Hỗ trợ chế độ đọc / ghi… Đọc tiếp