0

Lập trình ESP8266 NodeMCU với Arduino IDE

esp8266-arduino
5/5 - (1 bình chọn)

Hướng dẫn cài đặt ESP8266 để lập trình ESP8266 NodeMCU trên Arduino IDE, có các bước tiến hành với hình ảnh rõ ràng chỉ cần 3 phút các bạn có thể dễ dàng lập trình ESP8266 NodeMCU với Arduino IDE.

Bạn nên đọc:

Chuẩn bị để lập trình ESP8266 Arduino

Tiến hành cài đặt ESP8266 NodeMCU

 1. Mở Arduino IDE > File > Preferences.
 1. Tại “Additional Board Manager URLs” nhập http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json – Chú ý: nếu đã tồn tại một URL hãy phân cách bằng dấu “,“.
 1. Chọn Tool > Board > Boards Manager…
 1. Tìm ESP8266 trong board manager.
 1. Cài đặt thành công
 1. Nạp code blink led
int pin = 2;

void setup() {
 // initialize GPIO 2 as an output.
 pinMode(pin, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
 digitalWrite(pin, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 delay(1000);        // wait for a second
 digitalWrite(pin, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW
 delay(1000);        // wait for a second
}
 1. Chọn board trong Tool > Board để bắt đầu lập trình.cài đặt thư viện thành công
 2. Chọn COM
 1. Nạp code

Kết quả

lập trình esp8266 nodemcu trên arduino
lập trình esp8266 nodemcu trên arduino

Trong đó có rất nhiều các thư viện để các bạn thử nghiệm để lập trình ESP8266 trên arduino, hãy tự mình vọc vạch và nhớ theo dõi Blog của mình để đón đọc các bài viết hay ho sắp tới.

Chúc các bạn thành công!

thanhbinh89

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *